کلید واژه: "#حضرت_پهلو_شکسته"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟